Verkoop & Informatie

maandag t/m vrijdag
09.30 - 17.00 uur

Algemene Voorwaarden

1: Algemeen

Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van EZ-INKT:

EZ-inkt
Markerkant 10108
1316AL Almere

e-mail: info@ez-inkt.net
internet: www.ez-inkt.net

KvK-nummer 54617421
BTW: NL131832220B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige EZ-INKT website, aanbiedingen, offertes, opdrachten, bestellingen en overeenkomsten van EZ-inkt.

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt met “website”, bedoeld (tenzij in deze voorwaarden of in de overeenkomst waarop die voorwaarden van toepassing zijn verklaard uitdrukkelijk anders is overeengekomen) de website van EZ-INKT met het webadres www.ez-inkt.net

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “overeenkomst” verstaan: elke overeenkomst die tussen de Koper en EZ-INKT tot stand komt, alsmede iedere wijziging daarvan of aanvulling daarop. Bovendien vallen alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst onder de definitie "overeenkomst".

In deze Algemene Voorwaarden wordt met “Koper”, bedoeld: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met EZ-INKT heeft gesloten of wil sluiten, evenals de vertegenwoordigers en gemachtigden en rechtsopvolgers van genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen.

In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van "zaken" en "producten". Met beide termen worden bedoeld: alle zaken die het onderwerp van een overeenkomst vormen.

Onder zaken en producten worden bedoeld: cartridges en toebehoren voor printers alsmede kantoorartikelen in de breedste zin des woords.

Wijzigingen en aanvullingen in deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door EZ-INKT zijn vastgelegd. Bovendien heeft EZ-INKT te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen c.q. nieuwe voorwaarden te hanteren. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de site www.ez-inkt.net.

 

2: Bestellen en tot stand komen van een overeenkomst

2.1 De Koper gaat door het doen van een bestelling expliciet akkoord met deze Algemene voorwaarden.

2.2 De Koper kan een bestelling plaatsen via de site www.ez-inkt.net, per telefoon of via e-mail. Indien een bestelling niet via de site wordt geplaatst, dan is het risico voor eventuele onjuistheden in de levering voor rekening van de afnemer. Bevestigingen van bestellingen worden per e-mail verzonden.

2.3 De overeenkomst tussen de Koper en EZ-INKT komt tot stand zodra en indien EZ-INKT de betreffende bestelling heeft geaccepteerd.

2.4 De verzendkosten zijn 4,95 euro (exclusief BTW) voor zendingen binnen Nederland. Een dropshipment binnen Nederland kost 5,95 euro (exclusief BTW).

 

3: Prijzen

3.1 Getoonde prijzen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

3.2 EZ-INKT kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

 

4: Levering, transport en risico

4.1 De opgave van de leveringstermijn geschiedt bij benadering en is voor EZ-INKT niet bindend en nimmer een fatale termijn.

4.2 EZ-inkt verplicht zichzelf deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. EZ-inkt kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft EZ-inkt het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

4.3 EZ-inkt heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal EZ-inkt de koper hiervan op de hoogte stellen. Backorders worden in overleg verwerkt!

4.5  De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is EZ-INKT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Levering geschiedt “ ex works” , zijnde vanaf het magazijn vanwaar de levering door of namens EZ-INKT plaatsvindt.

4.6 De Koper dient na aflevering de inhoud te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst, contact op te nemen met EZ-INKT. Na deze termijn worden geen manco’ s meer in behandeling worden genomen.

4.7 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan EZ-inkt is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

5: Risico-overgang

5.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper in de macht van de Koper worden gebracht.

 

6: Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en zoals vastgesteld bij de bestelling. EZ-INKT biedt aan Kopers de mogelijk voor betalingen met:

Internetbankieren (iDEAL)

Vooruitbetaling per bankoverschrijving

Factuur (14 dagen factuur)

Automatische incasso

De koper zal de betaling verrichten op een van de hierboven door EZ-INKT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door EZ-INKT aangegeven. EZ-INKT is gerechtigd om, indien van toepassing, periodiek te factureren.

6.2 EZ-INKT is gerechtigd om creditchecks uit te voeren. EZ-INKT is eveneens gerechtigd van de Koper zekerheid voor betaling te verlangen.

6.3 Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bij niet tijdige betaling na minimaal 1 aanmaning van EZ-INKT, waarbij een aanmaningstermijn van 14 dagen wordt gegund, is de Koper tevens verplicht tot vergoeding van de gemaakte incassokosten door EZ-INKT alsmede gerechtelijk en eventuele buitengerechtelijke kosten in verband met de invordering, te berekenen conform het Besluit incassokosten. Op de vervaldatum van de factuur is de Koper in geval van niet-betaling de wettelijke invorderingskosten conform artikel 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd, die worden gesteld op € 150,-.

6.4 De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van enige door hem gepretendeerde vordering met het door hem aan EZ-INKT verschuldigde.

6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur moeten op straffe van verval uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum worden geuit, maar schorten de betalingsverplichting niet op.

6.6 Indien de Koper met enige betaling in gebreke is, dan heeft EZ-INKT het recht om andere overeenkomsten te ontbinden en/of op te schorten.

 

7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door EZ-INKT in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van EZ-INKT totdat de Koper alle verplichtingen uit de met EZ-INKT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het risico met betrekking tot de reeds geleverde zaken gaat echter reeds over op de Koper vanaf het moment van aflevering.

7.2 De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van EZ-INKT veilig te stellen, waaronder het herkenbaar houden van de zaken als eigendom van EZ-INKT.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om EZ-INKT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

8: Overmacht

8.1 In geval van storm, brand, waterschades, staking, overheidsmaatregelen, vertraging bij transport in het buitenland, vertraging in de aanvoer, in- en exportbeperkingen, oproer, oorlog, gebreken in de levering door toeleveranciers en alle (overige) gevallen van overmacht, heeft EZ-INKT het recht om hetzij de levertijd met de duur van de belemmering verlengen, hetzij de verkoop, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te annuleren. Daarnaast behoudt EZ-INKT het recht om een andere overeenkomst met de Koper af te sluiten.

8.2 Indien een situatie van overmacht zich voordoet zoals hierboven benoemen dan zal EZ-INKT op schriftelijk verzoek van de Koper binnen 10 dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.

8.3 In het geval van overmacht heeft de Koper geen recht op enigerlei van schadevergoeding.

 

9: Afwijkingen in de Algemene Voorwaarden

9.1 Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen een specifieke overeenkomst en de Algemene Voorwaarden dan geldt de specifieke overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de overeenkomst.

9.2 Alle overige bepalingen blijven van kracht indien van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.

9.3 De Koper kan geen rechten ontlenen aan het feit dat EZ-INKT op een bepaald punt of onderdeel afwijkt of haar toekomende rechten niet geheel of gedeeltelijk uitoefent.

 

10: Geschillen en Recht

10.1 EZ-INKT zal eventuele geschillen zoveel mogelijk in overleg met de Koper oplossen.

10.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, almede op de overeenkomst.

10.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

10.4 Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een overeenkomst vallend onder deze Voorwaarden mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is bindend voor alle partijen.

 

11: Garantie

11: Garanties

11.1 De door EZ-INKT te leveren zaken / producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen de Europese Unie. Bij gebruik buiten de Europese Unie dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

11.2 De garantietermijn van compatible printersupplies: 12 maanden garantie

11.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, wijzigingen aan de zaak of product, beschadiging door opzet of onachtzaamheid, onjuiste opslag of onderhoud door de Koper en / of door derden zonder schriftelijke toestemming van EZ-INKT.

11.4 De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking komen. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan EZ-INKT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat EZ-INKT in staat is adequaat te reageren. De Koper dient EZ-INKT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.5 Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Evenmin komt de Koper een beroep op verrekening toe.

11.6 Indien van een zichtbaar gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling tenzij anders overeengekomen.

11.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan bestaat de enige remedie eruit dat EZ-INKT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst zal vervangen of vergoeden.

11.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van EZ-INKT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper. Eventueel onderzoek zal vooraf met de Koper worden besproken.

11.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

11.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens EZ-INKT en de door EZ-INKT bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden, ongeacht de grondslag van die vordering, één jaar.

11.11 Garanties vervallen indien de Koper op enigerlei wijze niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Download hier de Algemene Voorwaarden

Powered By Customer Service